LEADIS

leads_etatyotietopankki_banner-5

Etätyön lisääntyminen

Etätyö lisääntyi koronakriisin seurauksena räjähdysmäisesti kevään 2020 aikana. Uudet työnteon tavat, digitaalisen työympäristön sovellukset ja välineet ja työyhteisöjen hajautuminen vaativat uudenlaista johtamista organisaatioiden, esimiestyön ja yksilöiden tasolla. Koronakriisi tulee vaikuttamaan työelämään pysyvästi ja globaalilla tasolla, muun muassa etätyön merkittävänä lisääntymisenä.

Digitaaliset työtilat ja -välineet ovat korvanneet poikkeusaikana liikematkustamisen. Esimerkiksi kansainvälisiä liikeneuvotteluita, koulutuksia ja globaalien tiimien yhteistyötä on toteutettu uudenlaisin tavoin. Tämän trendin voidaan olettaa jatkuvan myös tulevaisuudessa ja siksi tarvitaankin uusia digitaaliseen työympäristöön liittyviä ratkaisuja.

Yritysten kilpailukyvyn turvaamiseksi kansainvälisessä työympäristössä etätyön ja hajallaan toimivan organisaation johtamisesta ja siihen liittyvistä digitaalisista ratkaisuista tarvitaan uutta evidenssiperustaista tietoa ja siihen pohjautuvia ratkaisumalleja. Ratkaisumallit ovat sekä optimaalisia toimintatapoja että niitä tukevia digitaalisen työympäristön innovatiivisia käyttötapoja tai tuotteita.

LEADIS [Leading From Distance]

Tutustu tutkimusprojektiin

Vaasan yliopiston LEADIS-tutkimusprojekti tutkii etätyötä, hajallaan toimivia organisaatioita ja niiden johtamista. Keskiössä on pyrkimys tuloksellisen työtoiminnan edistämiseen hyvinvointia tukevan johtajuuden kautta.

Tavoite

Kansainvälisen liiketoiminnan syntymisen kehittäminen


Tiedon tuottaminen rakentamalla eri toimijatahoja yhteen tuova verkosto


Yhteistoiminnallinen tuotekehityksen mahdollistava työskentely

 

Aineistonkeruu

Opettaja- ja yritysaineisto


Kokemuksia etätyötä järjestäviltä tahoilta


Kokemuksia digitaalisten työympäristöjen palvelutuottajilta

 

Viestintä

Löydösten ja tutkimustulosten julkaisu hankkeen edetessä Etätyökompassin tiedeblogissa. Tiedeblogissa osiot tutkimuskynä, asiantuntijakynä sekä vieraskynä.


Etätyötietopankki


Muu sisällöntuotanto Etätyökompassi-sivustolla

leads_hello_team-3

Tutustu tiimiin!

 

Tiimin jäsenet: Liisa Mäkelä, Hilpi Kangas, Jussi Tanskanen, Toni Lehtimäki, Heini Pensar, Johanna Jansson, Samu Kemppinen ja Ida-Maria Palmu.

 

Tutustu tutkimustuloksiin